Follow Us

متخصص آسیب شناسی بیماری های دهان، فک و صورت
  • فارغ التحصیل دکتری حرفه ای از دانشگاه تهران

  • متخصص آسیب شناسی بیماری های دهان، فک و صورت

  • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  • مدیر گروه بخش پاتولوژی دهان، فک وصورت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

  • عضو هیئت بورد تخصصی