اردیبهشت 6, 1402

دندان نهفته کودکان

درمان تخصصی دندان نهفته کودکان

وجود دندان و سلامت دندان های شیری یکی از مهم ترین مسائلی است از همان کودکی باید مورد معاینه و بررسی قرار گیرد. بهترین حالت رشد دندان ها در صورتی است که تمامی دندان ها در یک راستا و سالم باشند. ممکن است یک یا چند دندان به صورت نهفته در داخل استخوان فک قرار بگیرند ... ...