بخش استریلیزاسیون مرکزی کلینیک دندانپزشکی سبز (بخش کنترل عفونت)

رعایت اولیه اصول بهداشتی و کنترل عفونت در کلینیک دندانپزشکی سبز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این بخش تمامی وسایل درمانی ضد عفونی و استریل می‌شوند. کلینیک دندانپزشکی سبز در این بخش خود را موظف به رعایت تمامی اصول استریل کردن تجهیزات به طور مداوم می‌داند و با توجه به حساسیت عملکرد این بخش، همواره تمامی آموزش ها و برنامه های مدوام برای پرسنل جهت انجام این فرآیند مهم در نظر گرفته می‌شود.
بخش استریلیزاسیون مرکزی کلینیک دندانپزشکی سبز قسمتی است که به شست و شوی وسایل و پاکسازی ابزا‌رهای استفاده شده در بخش درمانی با مواد مخصوص پرداخته می‌شود. بعد از برطرف کردن تمامی آلودگی ها و ضدعفونی کردن آنها، وسایل توسط دستگاه‌های packing به صورت مجزا و داخل پک‌های جداگانه و یکبار مصرف قرار داده می‌شود و در داخل دستگاه اتوکلاو تحت حرارت قرار می‌گیرد تا استریل شوند.
استریلیزاسیون مرکزی (بخش کنترل عفونت) کلینیک دندانپزشکی سبز
بخش استریلیزاسیون مرکزی کلینیک دندانپزشکی سبز