بخش رادیولوژی و عکس برداری کلینیک دندانپزشکی سبز

بخش رادیولوژی و عکسبرداری از دندان یکی از مهمترین بخش‌ها جهت تشخیص نوع درمان در دندانپزشکی است. دندانپزشک با استفاده از عکس رادیوگرافی از دندان می‌تواند موقعیت قرارگیری ریشه دندان را ارزیابی کند و با توجه به عکس درمان مناسب را انجام دهد. در بخش رادیولوژی و عکس برداری با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته، سیستم بارگذاری و ارسال عکس و پوشش محافظتی مخصوص می‌توان تا حد زیادی احتمال بروز خطا را حین تشخیص کاهش داد.

در کلینیک دندانپزشکی سبز  در بخش رادیولوژی و عکس برداری،  با استفاده از تجهیزات مدرن و به روز می‌توانید در محیطی امن، در نهایت کنترل عفونت و با استفاده از پوشش محافظتی فرآیند عکس برداری از دندان را انجام دهید.

بخش رادیولوژی و عکسبرداری
بخش رادیولوژی و عکس برداری