انتقادات و پیشنهادات

  نام و نام خانوادگی

  شماره تماس

  نام دندانپزشک

  نام دستیار

  علت انتخاب این مرکز توسط شما

  رضایت مندی شما از نحوه برخورد پذیرش به چه میزان است؟

  رضایت مندی شما از نحوه عملکرد و سرعت کار پذیرش به چه میزان است؟

  رضایت مندی شما از نحوه برخورد و رفتار دستیاران به چه میزان است؟

  رضایت مندی شما از نحوه برخورد و رفتار پرسنل رادیوگرافی به چه میزان است؟

  رضایت مندی شما از هماهنگی دستیاران و پزشکان به چه میزان است؟

  رضایت مندی شما از نحوه برخورد پزشک معالج به چه میزان است؟

  کیفیت درمانی که برای شما در این کلینیک انجام گرفته به چه میزان موثر است؟

  نظر شما در مورد اتاق اطفال چیست؟ (در صورت مراجعه)

  نظر شما در مورد نظافت و تمیزی کلینیک چیست؟

  انتقادات یا پیشنهادات

  نوبت دهی و مشاوره آنلاین